Όροι Χρήσης

 

Η επιχείρηση με την επωνυμία Monolith, εδρεύει στη Αθήνα, Νώε 10, Θέση δύο Πεύκα, Ασπρόπυργος, Τ.Κ. : 19300 Α.Φ.Μ. (*) Δ.Ο.Υ. (*) Αθήνας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας athens@kesidis.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 210 2480-841,στη Θεσσαλονίκη,11ο χλμ Π.Ε.Ο. Θες/νίκης-Κιλκίς, Νεοχωρούδα, Τ.Κ. : 57008, Α.Φ.Μ (*) Δ.Ο.Υ. (*) Θεσσαλονίκης, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@kesidis.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 2310 784-366.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση της σελίδας της επιχείρησης στο facebook, στο instagram και στην ιστοσελίδα της. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών της θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση της σελίδας καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών της επιχείρησης.

Η επιχείρηση με την επωνυμία Monolith διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναθεωρεί, να ανανεώνει ή να αναπροσαρμόζει ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών στη σελίδα της στο facebook, στο instagram και στην ιστοσελίδα της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να τους δημοσιεύει στις σελίδες της στο facebook και στο instagram προς γνώση τους από τους χρήστες.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

H επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στη σελίδα της στο facebook και στο instagram και στην ιστοσελίδα της, σε ότι αφορά την ταυτότητά της όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η επιχείρηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Επίσης, δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά λάθη που έχουν προκύψει από διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας ή από λόγους ανωτέρας βίας.

Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση Kesidis στα πλαίσια των συναλλαγών της από τις ηλεκτρονικές της σελίδες δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στις σελίδες της, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο χρήστη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Επίσης, δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στις σελίδες της επιχείρησης Kesidis στο facebook και στο instagram και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή και της τιμής ενός προϊόντος. Η ιστοσελίδα της επιχείρησης Monolith, η σελίδα της επιχείρησης Kesidis στο facebook και στο instagram παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διακομιστή, «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα και η ηλεκτρονική σελίδα της επιχείρησης Monolith στο facebook και στο instagram δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η επιχείρηση Monolith δε φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. Οποιαδήποτε αναφορά ή υπερσύνδεσμος σε άλλη ιστοσελίδα, παρέχεται για την διευκόλυνση του χρήστη και δεν έχει ευθύνη για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στις ιστοσελίδες αυτές. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και της ηλεκτρονικής σελίδας στο facebook και στο instagram της επιχείρησης Kesidis, συμπεριλαμβανομένων διακριτικών τίτλων, φωτογραφιών, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης Kesidis και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των ως άνω αναφερόμενων ηλεκτρονικών σελίδων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης Kesidis ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση Kesidis ή και τις σελίδες της στο facebook και στο instagram και την ιστοσελίδα της ή και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης Kesidis ή και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα καθώς και στις σελίδες της επιχείρησης Kesidis στο facebook και στο instagram δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ιστοσελίδας και των σελίδων στο facebook και στο instagram όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information. Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τις σελίδες για: • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε λόγο και επιπλέον προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση Kesidis ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου. • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.. • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας). • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει, ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή και την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. • Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων. • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο. • Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ισχύων νόμος

H ιστοσελίδα της επιχείρησης Kesidis και οι σελίδες στο facebook και στο instagram έχουν δημιουργηθεί και ελέγχονται από την επιχείρηση Kesidis στη Θεσσαλονίκη και η ελληνική νομοθεσία θα καθοδηγεί τη χρήση και την ερμηνεία τους. Η πρόσβαση από άλλη χώρα, υποχρεώνει τον χρήστη σε συμμόρφωση με τους νόμους της χώρας αυτής. Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την επιχείρηση Kesidis η οποία έχει και το δικαίωμα αλλαγής στο περιεχόμενο των σελίδων και στους ανωτέρους όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.